Framgångsrika lärare fokuserar på elevernas styrkor

Skickliga lärare arbetar med flera metoder, och väljer utifrån mötet med varje enskild elev vilken metod just den eleven behöver. Det som gör störst skillnad är att läraren tror på sina elevers förmåga och lyfter deras styrkor.

De slutsatserna drar Catharina Tjernberg, som i sin avhandling har studerat och samtalat med lärare för att identifiera framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande.

– Den skickliga läraren fokuserar på elevernas styrkor och skapar ett klassrumsklimat där känslan är att det är okej att elever lär och gör på olika sätt, säger hon i en intervju i Skolporten.

Länk till Skolportens artikel: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/framgangsrika-larare-lyfter-...

Till avhandlingen: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01