GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund.

Salutogenes vid långvarig frånvaro

Examensuppsats vid psykoterapeutprogrammet skriven av Mikael Färnkvist, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut.
I studien görs ett försök att utifrån intervjuer med nio ungdomar (15-20 år) undersöka faktorer och processer som bidragit till att de, från att ha varit i en situation med långvarig ogiltig skolfrånvaro, lyckats komma tillbaka till en fungerande skolgång. Salutogena faktorer intervjupersonerna framhåller är inre förändringar liksom stödjande och utvecklande faktorer i yttervärlden. Förslag till praktisk tillämpning utifrån resultatet diskuteras.

Olovlig frånvaro i skolan som problem och diskurs

Fanny E Catos masteruppsats i sociologi med samhällsanalytisk inriktning "Olovlig frånvaro i skolan som problem och diskurs. Rättigheter och skyldigheter i den samtida utbildningspolitiken"

Genom en diskursanalytiskt angreppssätt svarar uppsatsen bland annat på frågorna: Hur konstrueras de olovligt frånvarande eleverna? Hur kan den förändrade lagstiftningen och regleringen på området förstås utifrån teorier om makt, disciplin och risk?

See video

Varför accepterar vi snedsteg i skolan?

Natanael Derwinger, UR, om "I ett kärnkraftverk accepterar vi inga felsteg, varför gör vi det då i skolan?"
Från GR Drop Outs heldagskonferens den 23 maj 2012.

See video

Olovlig frånvaro i skolan som problem och diskurs

Fanny E. Cato, GR Utbildning och Göteborgs universitet, presenterar sin masteruppsats "Olovlig frånvaro i skolan som problem och diskurs. Social förändring och politiska interventioner"
Från GR Drop Outs heldagskonferens 23 maj 2012.

See video
3 år 27 veckor sedan
See video

Är alla ungar lika mycket värda?

Natanael Derwinger, UR, problematiserar kring frågan "Är alla ungar lika mycket värda?"
Från GR Drop Outs konferens 23 maj 2012.

See video

Skolfrånvaro - vad handlar det om?

Viktoria Konstenius och Maria Schillaci, leg. psykologer, talar om vad skolfrånvaro kan handla om.
Från GR Drop Outs heldagskonferens 23 maj 2012.

See video

Tankar och tips om att främja skolnärvaro med IKT

Kloka deltagare under konferensen 7/9 2012 delger sina tankar och tips om att främja skolnärvaro med IKT.